คลังเก็บบล็อก

Code iOS : Toggle UI Orientation


Code iOS : Toggle UI Orientation
การกำหนดทิศทาง แนวของหน้าจอว่าจะให้แสดงในแบบไหน

if(UIInterfaceOrientationIsPortrait(self.interfaceOrientation)){
 [[UIDevice currentDevice] setOrientation:UIInterfaceOrientationLandscapeRight];
}else{
 [[UIDevice currentDevice] setOrientation:UIInterfaceOrientationPortrait];
}
%d bloggers like this: