คลังเก็บบล็อก

iPhone: Send Thai Language to Web Service using stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding


Send Thai Language to Web Service using stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding

หากเพื่อนส่งข้อมูลภาษาไทยไปยังเว็บเซอร์วิสไม่ได้ลองเปลี่ยนข้อมูลนั้นเป็น %UTF8 สิครับ จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

NSString *encStr = [urlStr stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];

การเปลี่ยนตัวอักขระพิเศษให้เป็นแบบ UTF8 นั้นมีข้อดีในเรื่องการส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์คไปยังเว็บเซอร์วิสครับ หากใครติดปัญหาเรื่องส่ง ภาษาไทย เข้า url ของเว็บเซอร์วิสไม่ได้ลอง แปลงข้อมูลเป็น % UTF8 ดูครับ

ตัวอย่าง

1) http://adaydesign.com/ebd/WebDriver?ACT=LoginSave&UserName=adaydesign&
Passwd=ภาษาไทย&Format=xml
2) http://adaydesign.com/ebd/WebDriver?ACT=LoginSave&UserName=adaydesign&
Passwd=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&Format=xml

Read the rest of this entry

iPhone: NSString trimming


NSString trimming

NSString trimming เป็นการตัดพวกวรรคและการขึ้นบรรทัดใหม่ในข้อความครับ หากเราไม่ต้องการให้ข้อความของเรามีช่องว่างหน้าหรือหลังนี้ใช้ตัวนี้ได้เลย มักใช้งานบ่อยกับการนำสติงเข้าจากพวกการอ่านไฟล์และรับข้อมูลด้วย xml ครับ

code:

NSString *existingStr = [ existingStr stringByTrimmingCharactersInSet:[NSCharacterSet whitespaceAndNewlineCharacterSet]] ;

เสริม

  • [NSCharacterSet whitespaceCharacterSet] ให้ตัดเฉพาะช่องว่างหน้าหลัง
  • [NSCharacterSet whitespaceAndNewlineCharacterSet] ให้ตัดช่องว่างหน้าหลังและการขึ้นบรรทัดใหม่

Reference

adaydesign :)

iPhone: stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding


stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding

ตะกี้หาวิธีเพิ่ม %20 ใส่วรรค สำหรับเอาไปใช้ในการผ่านค่าบน url และแล้วก้อ หาเจอ stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding ใช้ได้จริงๆ ด้วย ตัวอย่างการใช้

NSString *encStr = [urlStr stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];

urlStr จะเป็น String ที่ยังไม่เพิ่ม % เข้าไป

encStr คือผลลัพธ์ String ที่ถูกเพิ่ม % สำหรับอักขระพิเศษและช่องว่าง

ภาพประกอบ

Ref: http://th.w3support.net/index.php?db=so&id=917409

adaydesign :)

iPhone: How to check if it contains partial value


How to check if it contains partial value

use NSRange check [rangeOfString:(NSString*)string] and compare that range instance with NSNotFound

Example

NSString *searchFor = @"home";
NSString *word = @"Welcome to my home: adaydesign's blog";
NSRange range = [word rangeOfString:searchFor];
if (range.location != NSNotFound){
     NSLog (@"Result '%@' found in '%@'.", searchFor, word);
}else{
     NSLog (@"Result '%@' not found in '%@'.", searchFor, word);
}

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: