คลังเก็บบล็อก

Code iOS : Get pixel data from a UIImage (Cocoa Touch) or CGImage (Core Graphics)


Code iOS : Get pixel data from a UIImage (Cocoa Touch) or CGImage (Core Graphics)

อ่านค่าสี pixel จากรูปภาพ

<code>+ (NSArray*)getRGBAsFromImage:(UIImage*)image atX:(int)xx andY:(int)yy count:(int)count
{
NSMutableArray *result = [NSMutableArray arrayWithCapacity:count];

// First get the image into your data buffer
CGImageRef imageRef = [image CGImage];
NSUInteger width = CGImageGetWidth(imageRef);
NSUInteger height = CGImageGetHeight(imageRef);
CGColorSpaceRef colorSpace = CGColorSpaceCreateDeviceRGB();
unsigned char *rawData = (unsigned char*) calloc(height * width * 4, sizeof(unsigned char));
NSUInteger bytesPerPixel = 4;
NSUInteger bytesPerRow = bytesPerPixel * width;
NSUInteger bitsPerComponent = 8;
CGContextRef context = CGBitmapContextCreate(rawData, width, height,
bitsPerComponent, bytesPerRow, colorSpace,
kCGImageAlphaPremultipliedLast | kCGBitmapByteOrder32Big);
CGColorSpaceRelease(colorSpace);

CGContextDrawImage(context, CGRectMake(0, 0, width, height), imageRef);
CGContextRelease(context);

// Now your rawData contains the image data in the RGBA8888 pixel format.
int byteIndex = (bytesPerRow * yy) + xx * bytesPerPixel;
for (int ii = 0 ; ii < count ; ++ii)
{
CGFloat red   = (rawData[byteIndex]     * 1.0) / 255.0;
CGFloat green = (rawData[byteIndex + 1] * 1.0) / 255.0;
CGFloat blue  = (rawData[byteIndex + 2] * 1.0) / 255.0;
CGFloat alpha = (rawData[byteIndex + 3] * 1.0) / 255.0;
byteIndex += 4;

UIColor *acolor = [UIColor colorWithRed:red green:green blue:blue alpha:alpha];
[result addObject:acolor];
}

free(rawData);

return result;
}</code>

Code iOS : Toggle UI Orientation


Code iOS : Toggle UI Orientation
การกำหนดทิศทาง แนวของหน้าจอว่าจะให้แสดงในแบบไหน

if(UIInterfaceOrientationIsPortrait(self.interfaceOrientation)){
 [[UIDevice currentDevice] setOrientation:UIInterfaceOrientationLandscapeRight];
}else{
 [[UIDevice currentDevice] setOrientation:UIInterfaceOrientationPortrait];
}
%d bloggers like this: