คลังเก็บบล็อก

Code iPhone: Crop UIImage


Code iPhone: Crop UIImage

UIImage *tmp = [UIImage imageNamed:@"image_name.png"];
CGRect rectCrop = CGRectMake(0, 0,w, h);//size of you want to crop this image (tmp)
CGImageRef imgRef = CGImageCreateWithImageInRect([tmp CGImage], rectCrop);
UIImage *image = [UIImage imageWithCGImage:imgRef];

เรากำหนดขนาดตามที่ต้องการได้ที่ตัวแปร rectCrop ซึ่งจะกำหนด x y width height ของรูปอ้างอิง

Detail

adaydesign :)

%d bloggers like this: