คลังเก็บบล็อก

Code iPhone: Crop UIImage


Code iPhone: Crop UIImage

UIImage *tmp = [UIImage imageNamed:@"image_name.png"];
CGRect rectCrop = CGRectMake(0, 0,w, h);//size of you want to crop this image (tmp)
CGImageRef imgRef = CGImageCreateWithImageInRect([tmp CGImage], rectCrop);
UIImage *image = [UIImage imageWithCGImage:imgRef];

เรากำหนดขนาดตามที่ต้องการได้ที่ตัวแปร rectCrop ซึ่งจะกำหนด x y width height ของรูปอ้างอิง

Detail

adaydesign :)

iPhone: Crop Image


Crop Image

การตัดบางส่วนของรูปต้นแบบออกมาใช้งานนั้นใช้กันมากในงานโปรแกรมกราฟฟิคต่างๆ เช่น เกม ครับ โอเค ในบทความนี้เราจะดูกันสิว่า การ crop รูปใน Object-c เขียนกันอย่างไร

ขั้นตอน

1. สร้าง UIImage จากชื่อภาพ (tImageName) ขึ้นมาเป็นรูปภาพต้นแบบ

UIImage *tmp = [UIImage imageNamed:[@"imageName.jpg"]];

2. กำหนด ขนาดที่จะทำการ crop ด้วย CGRectMake

//crop image
CGRect rectCrop = CGRectMake(0, 0,tmp.size.width, 80);

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: