คลังเก็บบล็อก

Android: Lock Screen Orientation in Android


Lock Screen Orientation in Android

หากเราไม่อยากให้โปรแกรม android ที่เราเขียนขึ้นมา ไม่พลิกไปพลิกมาหละก็ เราต้องทำอย่างไรบ้างหละ วิธีมันก้อง่ายนิดเดียวเอง แค่ใส่ฟังก์ชั่น setRequestedOrientation เข้าไปในหน้าที่อยากจะล็อกหน้าจอเอาไว้เท่านั้นเอง มาดูฟังก์ชั่นที่ต้องใช้งานและฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดีกว่า

1) ฟังก์ชั่นแรกใช้เมื่อต้องการล็อกหน้าจอ พารามิเตอร์ที่ใส่เข้าไปได้แก่
  • ล็อกแนวนอน SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE
  • ล็อกแนนตั้ง SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT

[Code sample – How to lock the orientation]

/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
super.onCreate(savedInstanceState);
this.setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE);
}

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: