คลังเก็บบล็อก

iPhone: Capital Letter


Capital Letter

การเซ็ตให้ข้อความข้อเราเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ใน Objective-c มีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ทำให้ตัวแรกของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งคำ โดยโค้ดที่ใช้นี้ง่ายมากครับ

ตัวอย่าง ผมยกตัวอย่างประโยคว่า adaydesign’s BLOG

1) ทำให้ตัวแรกของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

[@"adaydesign's BLOG" capitalizedString] ผลลัพธ์คือ Adaydesign's Blog

2) ทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งคำ

[@"adaydesign's BLOG" uppercaseString] ผลลัพธ์คือ ADAYDESIGN'S BLOG

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: