Monthly Archives: มีนาคม 2014

Dusit&Wana : Dusit Zoo ท่องตะลุย…อาณาจักรสัตว์


App แรกของเมืองไทยที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวอันน่าทึ่งชวนพิศวงของสัตว์ได้อย่างครบถ้วน ภายในมีสัตว์หลายร้อยชนิดของสวนสัตว์ดุสิตจะเลือกอ่านหรือฟังเสียงบรรยายก็ทำได้ ค้นหาข้อมูลสัตว์ก็ง่ายดายและยังนำชมสัตว์ได้อย่างแม่นยำด้วยแผนที่พิเศษ พร้อมชมส่ิงมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของสวนสัตว์ และครั้งแรกที่น้องๆ จะได้ฟังชื่อสัตว์ภาษาต่างๆ ในอาเซียน พร้อมติดตามเหตุการณ์กว่า 75 ปีของสวนสัตว์ท่ีผ่านมา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังความรักมีเมตตาต่อสัตว์และช่วงเวลาดีๆ ของครอบครัว “เพราะเด็กไทยวันนี้ คือ อนาคตชาติไทยวันข้างหน้า”

IMG_0676 Read the rest of this entry

%d bloggers like this: